Warunki korzystania z umowy

PolBox.TV („Strona Internetowa”), jest własnością Polbox Media LTD. Umowa Użytkowania (Dalej „Umowa”) reguluje korzystanie ze Strony Internetowej. Prosimy Państwo o zapoznanie się uważnie z Umową. Korzystając ze Strony Internetowej, Państwo wyraża zgodę z Umową, nie zależnie od tego, czy jest zarejestrowane jako Użytkownik (Dalej „Użytkownik”) na tej Stronie Internetowej. Dlatego, żeby korzystać z serwisu PolBox.TV, należy przeczytać Umowę i wyrazić zgodę.

1. Przyjęcie Umowy

Umowa – Umowa elektroniczna, która określa zasady korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej. PolBox.TV zastrzega za sobą prawo, do zmiany Umowy w przyszłości, a takie zmiany będą opublikowane na Stronie internetowej. Korzystanie z Serwisu po zmodyfikowaniu będzie stanowiło akceptację niniejszej Umowy po opublikowaniu.

2. Warunki zakwalifikowania

Klient mieć ukończone przynajmniej osiemnaście lat (18 lat), aby zarejestrować się jako Użytkownik lub korzystać ze Strony Internetowej. Członkostwo w Usłudze jest nieważne, jeśli zostało zabronione. Poprzez korzystanie ze Strony internetowej Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo, uprawnienia i zdolność do zawierania Umowy oraz przestrzegania wszystkich postanowień Umowy.

3. Odpowiedzialność za Konto

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za całą aktywność na Koncie w Usłudze. Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie jakiegokolwiek hasła dotyczącego Konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest pewien, iż materiały ze Strony Internetowej nie będą dostępne gdzie indziej oraz zgadza się na nadzór nad używaniem przez nieletnich, które korzystają z Usługi.

4. Zakaz użytkowania w sposób niezgodny z prawem lub komercyjny

Strona Internetowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku osobistego i nie może być używana w związku z działaniem komercyjnym. Użytkownik powinien przestrzegać wszystkich, obowiązujących przepisów prawnych związanych z korzystaniem z Witryny oraz innych ograniczeń, jakie mogą być zawarte pisemnie lub na ekranie zawiadomień Firmy PolBox.TV. Użytkownik korzystając ze Strony Internetowej gwarantuje, że nie będzie użytkować Strony w żadnym celu niezgodnym z prawem lub zabronionym przez Umowę.

5. Linki do stron trzecich

Strona Internetowa może zawierać oraz posiadać linki do stron trzecich. PolBox.TV nie podtrzymuje, sponsoruje, zaleca i nie przyjmuje odpowiedzialności za strony trzecie na Stronie internetowej. PolBox.TV nie kontroluje strony trzecie i nie odpowiada za jakąkolwiek reklamę, produkty, usługi oraz inne materiały dostępne na takich stronach lub witrynach. PolBox.TV nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio za szkody lub straty spowodowane lub związane z taką zawartością, reklamą, z takimi produktami, usługami lub innymi materiałami na stronach trzecich.

6. Informacja wysłana przez użytkowników

PolBox.TV nie ponosi odpowiedzialności za informację udostępnianą przez innych użytkowników, w tym serwisie. Nie musimy sprawdzać lub monitorować informacje opublikowaną w innych miejscach lub na stronach. Jednak PolBox.TV zastrzega za sobą prawo do przeglądania, zmiany lub usunięcia takiej informacji bez uprzedzenia i bez podania powodu. Użytkownik nie może publikować informacji w miejscach na Stronach Internetowych oraz w innych serwisach, które nie są zgodne z warunkami Umowy. PolBox.TV nie twierdzi, że jest właścicielem jakiejkolwiek informacji, które mogą być publikowane. Przesyłając informacje do Stron Internetowych oraz innych serwisów, PolBox.TV zastrzega prawo do używania, kopiowania, przesyłania, wyświetlania, publikowania, reprodukowania, edytowania, adaptowania, modyfikowania oraz translacji takich informacji oraz do tego, żeby dzielić się z innymi utworami oraz udzielać i autoryzować.

7. Oprogramowanie

PolBox.TV lub dystrybutory naszego serwisu mogą dostarczyć oprogramowanie do używania. Korzystanie z takiego oprogramowania podlega warunkom Umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). Jeśli Użytkownik otrzymał jakieś inne oprogramowanie, któremu nie towarzyszy umowa o partnerstwie gospodarczym, przyznajemy niewyłączną, podlegającemu zwrotowi. Licencja na korzystanie z takiego oprogramowania na dowolnym komputerze, z którego Użytkownik uzyska dostęp do usługi i korzystania z niego. Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim.

8. Opłaty i płatności

PolBox.TV wystawia fakturę przez konto internetowe („rachunek rozliczeniowy”), po wykupieniu Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić za Serwis PolBox.TV, w tym, lecz nie ograniczając się do bezzwrotnej opłaty administracyjnej na ceny w momencie wystąpienia żadnego korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub innych osób (w tym agentów) korzystając ze swojego konta rozliczeniowego i autoryzować PolBox.TV naładować, a użytkownik zgadza się zapłacić za pomocą wybranej metody płatności (Twoja Metoda Płatności) za korzystanie z serwisu.

Akceptowane formy płatności to są Visa / MasterCard. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z formy płatności. PolBox.TV zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów lub omyłek, które to sprawiają, nawet jeśli już wystąpiło odszkodowanie, lub płatność została otrzymana.

Musisz podać aktualne, pełne i dokładne informacje o swoim koncie rozliczeniowym. Należy niezwłocznie aktualizować wszystkie informacje, aby utrzymać swoje obecne konto rozliczeniowe, kompletne i dokładne (takich, jak niektóre zmiany adresu, numeru karty kredytowej lub daty ważności),  jeśli zdałeś sobie sprawę z potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa, takie jak nieuprawnione ujawnienie lub używanie nazwy użytkownika albo hasła. Zmiany tej informacji mogą być wysłane do nas.

Warunki płatności będą opierać się na metodę płatności oraz mogą być określone na podstawie umów między Państwem, a instytucją finansową, wydawcą karty kredytowej lub innego dostawcy, zależnie od wybranej metody płatności (zwanej dalej „Metoda płatności Provider”).

PolBox.TV może, według własnego uznania, zmieniać wartość abonamentu na usługi. Jeśli masz abonament na czas określony i za określoną cenę, cena ta będzie obowiązywała przez okres trwania, a dalsze korzystanie z Serwisu będzie kontynuowane w ramach nowej ceny. Jeśli abonament jest ważny okresowo, bez określania okresu, wówczas każda zmiana ceny będzie obowiązywać w dniu wskazanym przez PolBox.TV.

- Opłata kartą kredytową przez Internet

Na naszej Stronie Internetowej można dokonać opłatę za pomocą kart Visa, MasterCard. Minimalna kwota transakcji wynosi 5€, maksymalna 1999€.

Za cały zakres produktów, które są obecne w sklepie internetowym, można wykonać opłatę za pomocą karty kredytowej.

Dbając o bezpieczeństwo Klientów numery kart nie są zapisywane przez Firmę.

Płatność za abonament PolBox.TV może nastąpić po uprzedniej zgodzie Użytkownika, umożliwiającej dokonywanie bieżących transakcji w drodze automatycznego obciążenia karty bankowej Użytkownika. Proces ten jest ściśle zgodny z warunkami odpowiedniego banku i/lub systemu płatności, w zależności od dostępności środków na danym rachunku. Wybierając opcję „automatycznych płatności cyklicznych”, Użytkownik w sposób dorozumiany wyraża zgodę na umowne obciążenie jego rachunku przez bank obsługujący.

Automatyczne potrącanie środków za abonament PolBox.TV odbywa się na bieżąco, zgodnie z wybranym czasem trwania dostępu i związanym z nim kosztem. W związku z tym za początek świadczenia płatnego dostępu uważa się moment rozpoczęcia płatnego okresu.

W przypadku nieudanej próby pobrania środków z rachunku Użytkownika w trakcie automatycznego procesu obciążania, możliwe są kolejne próby, aż do momentu pomyślnego obciążenia zarejestrowanej karty płatniczej Użytkownika. Użytkownik ma prawo anulować automatyczne obciążenie w dowolnym momencie.

Z chwilą rezygnacji usługa dostępu w ramach abonamentu Użytkownika zakończy się następnego dnia po ostatnim dniu opłaconego okresu. Następnie, przez kolejny okres obowiązywania usługi dostępu abonamentowego, karta bankowa Użytkownika nie będzie już obciążana.

9. Sprzęt i dostęp do Internetu

Użytkownik odpowiedzialny jest za dostarczenie do sprzętu Internetu, wszystkie połączenia, które będą potrzebne w celu uzyskania dostępu do usługi. Połączenie z Internetem nie jest wliczone w opłatę miesięczną, Użytkownik ma płacić osobno za korzystanie z Serwisu Internetowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne problemy lub usterki techniczne związane z podłączeniem do Internetu, lub urządzenia Użytkownika.

10. Wsparcie techniczne i przerwy w dostawie Usług

Pomimo korzystania z Usługi, oferujemy wsparcie techniczne przez telefon lub Internet (poczta e-mail) za pośrednictwem tej Strony Internetowej. Użytkownik może zgłosić prośbę o pomocy, wysyłając wniosek za pośrednictwem stronywsparcia.

PolBox.TV również może przerwać nadawanie w Serwisie. W przypadku przerw PolBox.TV dołoży wszelkich starań w celu przywrócenia usługi. PolBox.TV nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostarczaniu usług lub w przypadku przerwania, jeżeli: a) przyczyny nie zależą od PolBox.TV; b) trwa przez dwadzieścia cztery (24) godziny lub dłużej. Wnioski mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej do działu obsługi klienta PolBox.TV.

Ponadto, mamy ogromną bazę wsparcia. Prosimy przeczytać wszystkie artykuły, gdzie można dostać odpowiedzi na wiele pytań.

11. Wypowiedzenie umowy

Umowa pozostaje w pełnej mocy podczas korzystania z Serwisu lub zarejestrowanego użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć swoje członkostwo w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, tylko po zawiadomieniu PolBox.TV.

PolBox.TV może odstąpić od członkostwa w dowolnym czasie z dowolnego powodu, lub bez uprzedzenia. Pod koniec swojego członkostwa, prawo do korzystania z Serwisu będzie wzbronione. Jeśli PolBox.TV odstąpią od członkostwa, ponieważ Umowa została naruszona ze strony Użytkownika, niewykorzystane opłaty abonamentowe nie będą zwrócone przez PolBox.TV.

12. Prawo autorskie i ogłoszenie o znakach towarowych

Wszystkie materiały na tej stronie są własnością, kontrolowane lub licencjonowany przez PolBox.TV i są chronione przez Prawo autorskie, i przez różne inne prawa własności intelektualnej. Żadna część Serwisu lub Usług nie może być kopiowana, modyfikowana, publikowana, przekazywana, wyświetlana lub sprzedana w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody PolBox.TV.

Wszystkie znaki towarowe, pojawiające się na tej Stronie Internetowej, która będzie dużym drukiem lub z symbolem znaku towarowego, są własnością PolBox.TV lub ich właścicieli. Użycie lub niewłaściwe użycie tych znaków handlowych, lub jakichkolwiek materiałów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, jest wzbronione, Strona Internetowa nie nadaje na Klientom żadnej licencji lub prawa do patentu, lub znaku towarowego, lub jakiegokolwiek znaku PolBox.TV, lub osoby trzeciej.

13. Prywatność

Korzystanie z tej Strony Internetowej lub Usług podlega prywatności chronionej przez stronę PolBox.TV.

14. Gwarancja

Niniejsza strona internetowa i usługi są dostarczane do Użytkownika, odnośnie tej Umowy. PolBox.TV nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji żadnego rodzaju dotyczące Strony Internetowej lub innych treści, lub witryn sieci Web, które są udostępniane, bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem tej Strony Internetowej, na maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, PolBox.TV zrzeka się wszelkich takich oświadczeń i gwarancji, w tym między innymi:

 • Gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu;
 • Zabezpieczenia przeciwko łamaniu jakiejkolwiek własności intelektualnej osób trzecich lub praw majątkowych;
 • Gwarancje stosujące się przeniesienia lub doręczenia Strony Internetowej;
 • Gwarancje stosujące się dokładności, rzetelności, poprawności oraz kompletności danych;
 • Gwarantuje inny sposób związany z wykonaniem, niewykonaniem lub innych działań, PolBox.TV lub osoby trzeciej.

PolBox.TV nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, że informacje przedstawione przez Stronę Internetową usługą będzie wolna od błędów, przerw, wad lub opóźnień, lub nieścisłości techniczne, lub błędy typograficzne; Witryna sieci Web lub usługi będą dostępne w danym czasie i miejscu; wad lub błędów w Serwisie, lub Usług zostaną poprawione; treść będzie dostępna za pośrednictwem strony internetowej lub usługi wolne od wirusów, lub innych szkodliwych elementów. Wszelkie informacje na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia i ponosimy pełną odpowiedzialność za te zmiany.

PolBox.TV nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących zawartości stron trzecich lub linków do stron internetowych, lub zasobów i bierze pełną odpowiedzialność za korzystanie z takich treści, stron internetowych lub zasobów.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku PolBox.TV nie będzie ponosić wobec Użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub przykładowe szkody, które powstały w wyniku, niewłaściwego użycia lub niemożności korzystania ze sklepu internetowego lub usługi, nawet jeśli PolBox.TV została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto PolBox.TV zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej lub niezwiązanej z mającym nastąpić zawartościami stron trzecich, lub powiązanych stron internetowych, lub zasobów.

PolBox.TV ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu, a niezależnie od formy działania, będzie stale ograniczona do kwoty zapłaconej przez Klienta, w czasie trwania członkostwa PolBox.TV. Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, lub wtórne, PolBox.TV odpowiedzialnością w myśl tych przepisów powinna być ograniczona w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

16.Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć PolBox.TV, jej jednostki zależne, stowarzyszone, agentów lub innych partnerów oraz pracowników jakiekolwiek straty, zobowiązania obsługi prawnej. Opłaty, wykonane przez osoby trzecie na skutek lub wynikające z korzystania Serwisu, lub usługę, naruszenia niniejszej Umowy lub naruszenie jakichkolwiek praw innego użytkownika.

17.Zawiadomienie o naruszeniu Praw autorskich

PolBox.TV szanuje własność intelektualną innych i prośby naszych użytkowników i odwiedzających jednakowo. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana i jest już dostępna na tej stronie, i jest naruszenie Praw autorskich, prosimy o podanie informacji dla agenta PolBox.TV ochrony praw autorskich poniżej:

 1. elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela Praw autorskich, lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela;
 2. identyfikacji utworu chronionego przez Prawo autorskie, które rzekomo zostało naruszone;
 3. określenie materiału rzekomo łamiącego prawo Strony Internetowej, jaki było zgłoszono do usunięcia;
 4. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
 5. oświadczenie, że w dobrej wierze, że korzystanie z utworu chronionego przez Prawo autorskie nie jest upoważnione przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;
 6. oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe oraz że osoba podpisująca jest właścicielem praw autorskich lub osobę upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Aby powiadomić agenta PolBox.TV o naruszeniu Praw autorskich na tej witrynie, prosimy o kontakt: info@polbox.tv

Wszystkie informacje dostępne są na naszej Stronie Internetowej.

18. Wybór prawa i sądu

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Nowego Jorku, bez względu na jego kolizji z prawem. Użytkownik zgadza się, że będzie reprezentować wyłączną jurysdykcję i stanowych i federalnych sądów stanu Nowego Jorku we wszystkich wynikających trudnościach lub w związku z korzystaniem z Serwisu, lub z Usług.

19. Brak odmowy od praw

PolBox.TV nie zapewnia przestrzegania postanowień niniejszej Umowy lub nie reaguje na naruszenia przez Użytkownika, lub inne osoby, w żaden sposób nie rezygnuje ze swojego prawa, jeżeli to jest zgodnie odnośnie warunków Umowy, lub działań w odniesieniu naruszeń.

20. Przeznaczenie Umowy

Możemy przenieść niniejszą Umowę w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Nie wolno przepisać Umowę do kogoś innego.

21. Osoby trzecie i beneficjanci

Użytkownik zgadza się, że z wyjątkiem przypadków wyraźnie ustalonych w niniejszej Umowie, nie powinno znajdować się żadnych osób trzecich wśród beneficjantów niniejszej Umowy.

22. Ograniczenia eksportu

Użytkownik nie może używać sprzęt dla wywozu lub powrotnego wywozu jakichkolwiek treści, oprogramowania lub innych materiałów z tej Strony Internetowej, z naruszeniem przepisów prawa, w tym bez ustawowych i wykonawczych ograniczeń eksportowych Stanów Zjednoczonych.

23. Ograniczenia lub zakaz przez prawo

Nie wszystkie funkcje, produkty lub usługi oferowane za pośrednictwem tej Strony Internetowej usługi są odpowiednie lub dostępne dla wszystkich osób, lub we wszystkich lokalizacjach geograficznych. PolBox.TV zastrzega za sobą prawo do ograniczenia, według własnego uznania, świadczenia oraz ilości dowolnej funkcji, produktu lub usługi do jakiejkolwiek osoby czy lokalizacji. Każda oferta dla wszelkich produktów lub usług wykonanych na Stronie Internetowej, będą nieważne gdzie, jest to zabronione.

24. Integralność i częściowe ujawnienie informacji

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Firmą PolBox.TV i reguluje korzystanie z tej Strony Internetowej i Usług. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana, że nie  jest ważna lub niewykonana, to ta część nie może być interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

25. Inne

 1. Liczba kanałów przedstawionych na stronie internetowej nie jest ostateczna i może się różnić w zależności od kraju w którym świadczy się usługa.
 2. Niektóre z wymienionych opcji mogą nie być obsługiwane przez niektóre urządzenia. Ciągle pracujemy nad polepszeniem jakości oraz aktualizacją usług, żeby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość.
 3. РolBox.TV zastrzega sobie prawo usuwać albo dodawać niektóre kanały według własnej opinii.
 4. Aby przeglądać kanały telewizyjne w standardowej jakości (SD) zalecamy połączenie internetowe o szybkości co najmniej 10 Mbit/sek na każde podłączone urządzenie. Oglądanie kanałów w jakości HD potrzebuje szybkości co najmniej 20 Mbit/sek na każde podłączone urządzenie. Zwracamy uwagę na to, że podczas łączenia z siecią WLAN mogą wystąpić zakłócenia zewnętrzne.
 5. Strona PolBox.TV, będąca własnością Polbox Media LTD, oferuje naszym klientom opcję otrzymywania wiadomości SMS z kodami uwierzytelniającymi i/lub danymi logowania. Częstotliwość wiadomości jest różna. Mogą obowiązywać opłaty za wiadomości. Aby uzyskać pomoc, wyślij SMS-a o treści HELP pod numer +1 (716) 405-0-400. Odpowiedz STOP, aby anulować. Operatorzy komórkowi nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczone wiadomości.

Data ważności wejścia: 27.04.2016

Wersja skrócona
O najważniejszym
12
LUT
2024
Dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, kiedy miłość unosi się w powietrzu, a serca biją mocniej niż zwykle! Dowiedzieć się więcej